متن نوحه نه به دیده نورم نه به تن توانم

درخواست حذف این مطلب

متن نوحه

نه به دیده نورم نه به تن توانمنه بدیده نورم، نه به تن توانم

بنشینم و خون جگر فشانم


شده بدن جوانم

گل پ ر من، علی اکبر من


به کجا بگردم، گل خود بجویم

که ز خون فرقش رخ خود بشویم

بنشینم و یا ولدی بگویم

گل پ ر من، علی اکبر من


گل من فدا شد، به ره خدا شد

لب تشنه از من پسرم جدا شد

گل پ ر من، علی اکبر من


پسر شهیدم، صدف امیدم

به خدا ش تم به خدا خمیدم

که به غلظم خون بدن تو دیدم

گل پ ر من، علی اکبر من


تو ستاره بودی، شب غربتم را

تو ز دل زدودی شب غربتم را

تو ز کف ربودی همه طاقتم را

گل پ ر من، علی اکبر من


بنگر چه آمد به سرم علی جان

ز غم تو خون شد جگرم علی جان

پسرم علی جان

گل پ ر من، علی اکبر من


همه چشم و گوشم که سخن بگویی

ز غریبی گل به چمن بگویی

سخنی ز سوز دل من بگویی

گل پ ر من، علی اکبر من


نوحه با نوای حسین ف ی