نوحه ای شیعه به سر زن با ناله و غم

درخواست حذف این مطلب

نوحه ای شیعه به سر زن با ناله و غمای شــیـعه بــر سـر زن بـا ناله و غم(2)

گـــویـــا هـــویـدا شــد مــــاه مــحـرم

زیـــن مــاتـم عـظمی برسر و بر ن

جـمله ی عـزاداران یـاران از ایــــن غــــم

مـا عـزاداران با چشم گریان یاران از این غم(2)


گـفتا بـکن رحـمی ای شــمـر کـافـر (2)

تــــا بـبـنـدم چـــشـم زاده ی حــــیدر

زین جور و جفا به فغان شد گیسو پریشان

بــا نــالــه و افــغـان زهـــرای اطـــهـر

ما عزاداران با چشم گریان یاران از این غم(2)


شـب هــا نـخـفتم مــن ای جــان مـــادر(2)

رنـــج هــا کــشــیدم شــبــه پــیــمبر

از هـــر چـــه تـــرســیدم ای نــوجــوان مـن

ای نـــامـراد مــن آخـــر رســیدم

ما عزاداران با چشم گریان یاران از این غم(2)


********************


شعر اصلاح شده:


ای شــیـعه بــر سـر زن بـا ناله و غم(2)

گـــویـــا هـــویـدا شــد مــــاه مــحـرم

زیـــن مــاتـم عـظمی برسر و بر ن

جـمله ی عـزاداران یـاران از ایــــن غــــم

ما عـزاداران بـا چـشم گـریـان انـدرین ماتم(2)


آیــنـه هـای عـشـق در خـون تـپـیـدنـد(2)

ایــن عـارفـان مـی را در خــون چـشـیـدند

تـــا جــان بـر افـروزد عـشق و وفـا آمـوزد

روح سـتـمگـر سـوزد از خـــود بـــریــدنـد

ما عـزاداران بـا چـشم گـریـان انـدرین ماتم(2)


بـهـر بـقـای دیــن از خــود گـذشـتـنــد(2)

چـشـم از هـمــه غـیــر از الله بـبـسـتند

رسـتـنـد و پـیـوسـتند راه تجاهل بستند

پـشـت هـوا بـشـکـستـند در هستند

ما عـزاداران بـا چـشم گـریـان انـدرین ماتم(2)


شعر منتسب به: شادروان ناخدا عباس دریانورد

و

بازسازی توسط: محمدحسین گرگین


با نوای مصطفی گراشی