متن نوحه ای شیعه مگر از نو شب اربعین آمد

درخواست حذف این مطلب

متن نوحه ای شیعه مگر از نو

شب اربعین آمد


 زنی بوشهری


ای شیعه مگر از نو شب اربعین آمد

در کرببلا وارد زینب حزین آمد


ای شاه غضنفرفر در کرببلا بنگر

بین کشته جوانانت هم قاسم و هم اکبر


یکطرف علی اکبر یکطرف علی اصغر

آن یکی گلو دیگری شده بی سر


لیلا با فغان گفتا بر قبر علی اکبر

آ نچیدم حجله عیش تو ای سرور


شاها به حق اکبر یک لحظه بر ما بنگر

ما جمله عزاداریم از بهر تو ای سرور


امید شفاعت را دارند از تو ای سرور

شیعیان و یارانت جملکی همه ی ر